1130 کل کاربران
370 تعداد کاربران خانم
757 تعداد کاربران آقا
1 تعداد ناظرین