6 :افراد حاضر در چت روم
 کاربر عضوترنم
 کاربر عضوشهاب
 کاربر عضوروشنک
 کاربر عضوعرفان
 کاربر عضوکردی بوکانی
 کاربر عضوشاناز