12 :افراد حاضر در چت روم
یلدا,
 ناظر رومهومن
 کاربر عضومهسا جون
 کاربر عضوارزو
 کاربر عضوسروه
 کاربر عضومهناز
 کاربر عضوسیاوش
 کاربر عضودکی
 کاربر عضومجرد
 کاربر عضوصمر
سحر,
 کاربر عضومحمد گرگان